top of page

חוק השמיטה


עם כניסת השנה החדשה ייכנס לתוקפו התיקון לחוק, "חייבים מוגבלים באמצעים" הוא "חוק השמיטה".

כשמו ל"חוק השמיטה" אופי יהודי מסורתי, החוק מגלם ערכים של צדק חברתי, הושטת יד לחלש ומעוטי היכולת, אשר נדחקו לשולי החברה בעשורים האחרונים.

תזמון כניסת החוק לתוקף בסיומה של שנת השמיטה בסימן המצווה העומדת מאחורי שנת השמיטה, בין היתר, מחיקת חובות ללווים אשר במהלך השבע שנים האחרונות לא הצליחו להחזיר הלוואתם. ההבנה העומדת ביסוד שמיטת הכספים, היא, שאם עד היום לא הצליחו הלווים להשיב את הכספים, סביר להניח כי הסיכויים להשיב את הכספים בעתיד קלושים ביותר. לכן החברה מקבלת על עצמה מחילה על החובות לטובת מתן הזדמנות לחייבם חדשים לחייבים, ללא חובות.

הדרך לתיקון החוק

"מוגבל באמצעים" הוא אדם בעל חובות כבדים, ללא נכסים מלבד משכורתו. בהסדר החקיקתי הנקרא "חייב מוגבל באמצעים" אשר קם במטרה להגן על חייבים מנושים, ולאפשר לחייבים תשלום חובות בצו תשלומים מזערי. בפועל אין בתשלום הצו בכדי לכסות את הריבית החודשית המצטברת בתיקי ההוצאה לפועל, וכך נוצר מצב קשה, מקום בו החוק אמור היה להקל על חייבים אלו, ולגרום בהדרגה לצמצום החובות, קרה בדיוק ההיפך, עם השנים החובות תפחו פי כמה וכמה. חייבים אלו נפלו לתהום שחורה ועמוקה הרבה יותר, אשר ממנה כמעט ובלתי אפשרי לעלות.

בנוסף, לצד פריסת החובות, מוטלות על חייבים מוגבלים באמצעים הגבלות ביציאה מן הארץ, בפתיחת חשבון בנק, בשימוש בכרטיסי אשראי ובלקיחת חלק מתאגיד.

חייבים אלו נמצאים במצב של חוסר אונים, חוסר תקווה ובאי יכולת להשתקם בחיים, כאשר הם שבויים במערכת ההוצאה לפועל שנים ארוכות. במרוצת השנים החובות תופחים ומונצחים, ואין החייב ו/או הנושה יוצאים נשכרים, ומכאן עלה הצורך לתיקון חוק "חייבים מוגבלים באמצעים" וכך נולד "חוק השמיטה".

עיקרי "חוק השמיטה"

הסמכת רשמי ההוצאה לפועל לתת הפטר מחובות (מחיקת חובות) ל"חייבים מוגבלים באמצעים" אשר הליכי הגביה מולם מוצו ואינם צפויים להביא תועלת משמעותית לנושים. הפטר אשר יינתן על ידי רשמי ההוצאה לפועל שווה במהותו להפטר הניתן מכוח פקודת פשיטת רגל.

תנאים לקבלת ההפטר המיוחל

  • חייבים המוגדרים במערכת ההוצאה לפועל "חייבים מוגבלים באמצעים" בחמש שנים האחרונות.

  • חייבים אשר הסתבכו בחובות כבדים בתום לב.

  • סך החובות עד 800,000 ₪.

  • חוב לנושה יחיד אינו עולה על 400,000 ₪.

  • חייבים אשר הליכי הגביה מולם במסגרת ההוצאה לפועל מיצו את עצמם, ולא מובילים לכל תועלת כספית לנושים.

  • חייבים ללא נכסים ו/או שלא נותרו בבעלותם נכסים הניתנים למימוש לטובת פירעון החובות.

  • אין בקשת פשיטת רגל תלויה ועומדת לגבי החייב.

חייבים העומדים בתנאי החוק, יוכלו להגיש בקשה לקבלת ההפטר לרשם ההוצאה לפועל, הרשם יערוך בדיקה האם החייב אכן עומד בדרישת החוק, במידה והחייב עומד בדרישת החוק, תפורסם הודעה על פתיחת ההליך מתן הפטר עבור החייב ברשומות ובעיתונות.

במקביל תשלח הודעה אישית לכל נושה של החייב, אודות פתיחת ההליך לקבלת הפטר עבור החייב.

נושה הסבור כי קיימת מניעה למתן הפטר לחייב מסיבות שונות המנויות בפקודת פשיטת רגל, יוכל להגיש התנגדות מנומקת לרשם ההוצאה לפועל תוך שלושה חודשים מיום קבלת הודעת ההפטר בעניינו של החייב.

בהקשר זה יצוין, כי אין כוונת המחוקק ב"חוק השמיטה" להושיע ולגאול חייב ממצוקתו על חשבון ערימת עוול ונזק לנושה. לכן היה והנושה יוכיח כי ייגרם לו נזק כלכלי עקב מחיקת החוב ו/או שהחייב אינו עומד בתנאי החוק, החוב לא יימחק.

סוף דבר

"חוק השמיטה" הוא חוק מהפכני ואמיץ, מטרת החוק היא תיקון עוול של שנים, והענקת הזדמנות שניה ותקווה לעשרות אלפי משפחות הכלואות במערכת ההוצאה לפועל כבר שנים ארוכות. ימים יגידו האם החוק יזכה להגשים את עצמו.

bottom of page