top of page

על רקע משבר הקורונה בארץ..

על רקע משבר הקורונה בארץ, כבר השבוע נכנס לתוקף נוהל זמני בעניין חיוב תשלומים בהליכי חדלות פירעון נוהל זה בא במטרה לתת מענה למקרים בהם כתוצאה מהתפרצות נגיף הקורונה בישראל, הרחבת ההגבלות החלות על הציבור בהקשר זה והשלכות המצב על התעסוקה במשק , חל שינוי נסיבות מהותי אשר מונע מחייבים לעמוד באופן מלא או חלקי בחובת התשלומים כפי שנקבעה במסגרת הליך חדלות הפירעון. המענה יינתן בדרך של קבלת בקשות מתאימות להפחתה/דחייה זמנית של גובה התשלום החודשי או מתן פטור זמני מהתשלום.

שאלות נוספות? ייעוץ משפטי? אני זמינה בשבילכם בטלפון: 072-3426333 או בנייד 050-4411156 לנוהל המלא:

bottom of page